Štatút súťaže „So Zvolenskou Európou na MS v hokeji”
 

Tento štatút súťaže „So Zvolenskou Európou na MS v hokeji” (ďalej len „Štatút“/„Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „So Zvolenskou Európou na MS v hokeji” (ďalej aj len „Súťaž“).
 
 
I. Usporiadateľ súťaže
Amarila s.r.o. so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 50 336 541,
DIČ: 2120283594, IČ DPH: SK2120283594, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava
III., odd.: Sro, vložka č.: 118710/B (ďalej len  „Usporiadateľ“ alebo aj „Amarila“)
 
II. Organizátor súťaže
 
EqualGroup, s.r.o. so sídlom Dúhová 9, 900 41 Rovinka
IČO: 51 880 997, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 130575/B (ďalej len „Organizátor“)
 
 
III. Trvanie súťaže
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 23.04.2024, 08:00 hod. do 17.05.2024, 20:00 hod.
 
 
IV. Účastníci súťaže
1. Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom a doručovacou adresou výhry na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň začiatku Súťaže dovŕšila 18. rok svojho veku (ďalej len „Účastník súťaže“).
 
2. Zo Súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Usporiadateľovi ako aj osoby, ktoré sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním Súťaže: najmä nie však výlučne, príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely Súťaže a určenie výhercov.
 
3. Zo Súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.
 
4. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto Súťaže je osobou podľa tohto článku,  bod 2. alebo sa zistí, že do Súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. Osoba definovaná podľa prvej vety tohto bodu je povinná uhradiť vzniknutú skutočnú škodu spôsobenú Usporiadateľovi.
 
V. Pravidlá súťaže
1. Mechanizmus súťaže
 
 
Do Súťaže budú zaradení všetci Účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v Súťaži v súlade s článkom IV. Štatútu, a ktorí sa cez web stránku https://www.instagram.com/zvolenskaeuropa/ zapoja do Súťaže, a to tak, že do komentára pod súťažným príspevkom uverejneným dňa 23.04.2024 napíšu odpoveď na súťažnú otázku pod príspevkom:
 
„So Zvolenskou Európou na MS v hokeji“
 
Poďte s nami na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Hrajte o 2x 2 lístky na zápas SLOVENSKO – LOTYŠSKO 19.05.2024 o 20:20 v Ostrave.
 
Podmienky:
 
  1. Sledujte profil @zvolenskaeuropa
  2. Označte do komentára, pod príspevkom, ďalších 2 priateľov, ktorých by táto súťaž mohla zaujať.
 
Súťaž prebieha od 23.04.2024 do 17.05.2024
 
Výhercu označíme do komentára. Výherca si musí prebrať výhru osobne pred Ostravar Arénou,  Ruská 3077 /135, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, Česko, 19.05.2024. Konkrétny čas odovzdania lístkov si výherca dohodne s Organizátorom. Štatút nájdete tu: https://www.europazvolen.sk/novinky/hokej-sutaz.
 
Výhru je potrebné si uplatniť 19.05.2024 o 20:20 hod.
 
#sutaz #zvolenskaeuropa #ZVeuropa #hokej #majstrovstvasveta
 
V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená z tejto Súťaže v zmysle podmienok stanovených v tomto Štatúte, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane osoba, ktorá bola vyžrebovaná ako prvý náhradník, resp. druhý alebo tretí náhradník. Ak ani prvý traja náhradníci nebudú spĺňať podmienky účasti v Súťaži, výhra prepadne.
 
Žrebovanie výhercov sa uskutoční v mieste sídla Organizátora v prítomnosti dvoch náhodne vybraných zamestnancov, ktorí plnia úlohu svedkov v súvislosti s pravdivosťou výsledkov, a partnerov Usporiadateľa. Ak sa Súťaže v príslušnom kole zúčastní iba jeden Účastník Súťaže, žrebovanie sa neuskutoční a daný Účastník Súťaže získa príslušné výhry. Ak sa Súťaže v príslušnom kole nezúčastní ani jeden Účastník Súťaže, žrebovanie sa neuskutoční a výhra prepadne v prospech Usporiadateľa Súťaže.
 
 
2. Výhra v súťaži
 
2x výhra
  • 2 lístky na hokejový zápas na Majstrovstvách sveta v hokeji 2024 Slovensko – Lotyšsko 19.05.2023 o 20:20
 
3. Žrebovanie výhercov súťaže
Organizátor po skončení Súťaže vyžrebuje výhercu alebo výhercov a náhradníka alebo náhradníkov výhercu zo všetkých odpovedí od Účastníkov súťaže, ktorí riadne splnili podmienky pre účasť v Súťaži. Vyžrebovaný bude 1 výherca a 1 náhradník. Žrebovanie sa uskutoční dňa 17.05.2024 o 20:00 hod., v mieste sídla Organizátora.
 
4. Oboznamovanie s výsledkami Súťaže
Výherca bude o svojej výhre informovaný zo strany Usporiadateľa, prostredníctvom komentára pod súťažný príspevok a označením v príbehu profilu na sociálnej sieti Instagram, s ktorým sa zapojil do Súťaže. Informovaný bude najneskôr do 18.05.2024. Pre výhru si musí výherca prísť osobne do Ostravy – pred Ostravar Arénu. Konkrétny čas prevzatia lístkov si výherca Suťaže dohodne s Organizátorom.
 
5. Spôsob odovzdania výhry
Odovzdanie výhry pre výhercu zo strany Usporiadateľa prebehne na základe dohody medzi uvedenými stranami.
 
V prípade, ak Usporiadateľ Súťaže v lehote sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži dostane písomné a/alebo elektronické vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo v danej sedemdňovej (7) lehote nedostane žiadne písomné a/alebo elektronické vyjadrenie od výhercu, predmetná výhra prepadne a Usporiadateľ Súťaže je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.
 
Usporiadateľ má právo výhru výhercovi alebo náhradníkovi neodovzdať alebo odobrať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení Štatútu.
 
Výhry v súťaži sú nepeňažné výhry a  podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov len vtedy, ak presahujú sumu 350,-€. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.
 
Výhru je potrebné si uplatniť najneskôr do 19.05.2024.
 
Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 
 
VI. Súhlas so zverejnením osobných údajov
Zapojením sa do súťaže Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas, a to na dobu určitú do 31.12.2024, na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska/pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo na účely (a) uskutočnenia súťaže: zabezpečenia priebehu, vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov súťaže a doručenia výhier; (b) zverejnenia identifikácie výhercu v rozsahu jeho mena a priezviska; (c) reklamné a marketingové účely; pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník Súťaže má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Každý Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
 
VII. Právo Usporiadateľa zmeniť Štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž
 
1. Právo Usporiadateľa zmeniť Štatút alebo odvolať Súťaž:
Usporiadateľ̌ a Organizátor Súťaže si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť Pravidlá a/alebo Súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia akejkoľvek náhrady.
 
2. Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania Súťaže:
Na platnú a účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania Súťaže sa vyžaduje, aby Usporiadateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke https://www.instagram.com/zvolenskaeuropa/.
 
 
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia Súťaže na stránke https://www.instagram.com/zvolenskaeuropa/.
2. Zo strany Usporiadateľa je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov Súťaže v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky.
3. Osoby, ktoré sa zúčastnia Súťaže, potvrdzujú, že sa s týmto Štatútom oboznámili a vyjadrujú v plnom rozsahu súhlas s jeho znením.
4. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa Súťaže, príp. nejasností týkajúcich sa výkladu Štatútu, Usporiadateľ vysvetlí, resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v Štatúte tak, aby bol zachovaný zmysel Súťaže.
5. Na právne vzťahy neupravené Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré sú svojím obsahom a účelom Štatútu najbližšie.
6. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú zo Súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví Účastníci Súťaže a Usporiadateľ̌ zaväzujú riešiť zmierlivou cestou, ich vzájomnými rokovaniami a vzájomnou dohodou.
7. Štatút je k dispozícii na stránke https://www.instagram.com/zvolenskaeuropa/https://www.europazvolen.sk/novinky/hokej-sutaz.
8. Účastníci Súťaže svojou účasťou v Súťaži berú na vedomie, že výhry zo Súťaže nie je podľa platných a účinných právnych predpisov SR možné vymáhať súdnou cestou.
 
 
V Bratislave 22.04.2024
 
Amarila s.r.o.